robal14

65 tekstów – auto­rem jest ro­bal14.

Każda ideolo­gia za­myka umysł na idee. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2016, 23:50

W szko­le nie chodzi o to by się dużo uczyć, ale by się dob­rze uczyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2015, 00:58

Czar­ne myśli, jak fałszy­wi przy­jaciele, zaw­sze krążą dookoła głowy i tyl­ko cze­kają na mo­ment słabości, żeby uderzyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 maja 2015, 11:02

Gdy­by par­la­men­ty były okrągłe, jak na sza­nujący się cyrk przys­tało, skraj­na pra­wica i le­wica sie­działyby obok siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2015, 12:53

W każdym przy­pad­ku jest ziar­no intencji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 marca 2015, 17:01

Gru­ba skóra chro­ni przed pot­wo­rami na zewnątrz. Ale też poz­wa­la bez­pie­cznie roz­wi­jać się tym w środ­ku - a te są najstraszniejsze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2015, 01:11

Naj­pierw ko­bieta og­ra­nicza mężczyznę, a po­tem go zos­ta­wia, bo jest ograniczony. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lutego 2015, 18:11

Przy to­bie czuję się lep­szym człowiekiem. I nap­rawdę chcę nim być. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lutego 2015, 22:35

Po­myślność społeczeństwa za­leży od fo­tomo­delek - od te­go jak dob­rze pot­ra­fią uda­wać szczęście na ata­kujących nas ze wszys­tkich stron billboardach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 sierpnia 2014, 22:48

Nie kocha się za to ja­ki ktoś jest, ale za to że jest. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lipca 2014, 21:03
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

robal14

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 lutego 2016, 23:50robal14 do­dał no­wy tek­st Każda ideolo­gia za­myka umysł [...]

5 czerwca 2015, 00:58robal14 do­dał no­wy tek­st W szko­le nie chodzi [...]

28 maja 2015, 11:02robal14 do­dał no­wy tek­st Czarne myśli, jak fałszy­wi [...]

8 maja 2015, 12:53robal14 do­dał no­wy tek­st Gdyby par­la­men­ty były okrągłe, [...]

29 marca 2015, 09:21Debra sko­men­to­wał tek­st W każdym przy­pad­ku jest [...]

28 marca 2015, 17:01robal14 do­dał no­wy tek­st W każdym przy­pad­ku jest [...]

19 marca 2015, 01:11robal14 do­dał no­wy tek­st Gruba skóra chro­ni przed [...]

20 lutego 2015, 19:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Najpierw ko­bieta og­ra­nicza mężczyznę, [...]

20 lutego 2015, 19:07wdech sko­men­to­wał tek­st Najpierw ko­bieta og­ra­nicza mężczyznę, [...]

20 lutego 2015, 18:11robal14 do­dał no­wy tek­st Najpierw ko­bieta og­ra­nicza mężczyznę, [...]